Incloure un esdeveniment

Cliqueu al mapa un cop per afegir un marcador o be escriviu l'adreça.